Bericht im Magazin der Berner Zeitung: Di gschtifleti Gans 3. Dezember 2017 – Geschrieben in: Di gschtifleti Gans, Medienberichte